McMaster touts economy, Warren touts endorsements in SC Governor's race

McMaster touts economy, Warren touts endorsements in SC Governor's race